Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
Maili İnhidam Sami YILMAZ

T.C.
EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fen İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-79974216-115.02.12-13303

 

12.09.2023

Konu  :

Maili İnhidam

 

 

 

 

Sayın Sami YILMAZ

 

 

İlgi :

Ezine Kaymakamlığının 04/10/2019 tarih E.4344 sayılı yazısı.

 

 

İlgi yazı ile, İlçemiz genelindeki metruk binaların vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmamak, asayiş yönünden sıkıntı yaratmamak ve illegal faaliyetlere mahal vermemek adına metruk binaların yıkılması veya yıkılamayan metruk binaların kullanılmasının kısıtlanması istenmektedir.

  1. İlgi yazıya istinaden yapılan incelemelerde; İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Küçükçayiçi Sok. No: 20,20/1,20/2,20/3 kapı numaralı adreste ve 140 ada 1 parsel sayılı yerdeki yapının ekteki Maili İnhidam tutanağından anlaşılacağı üzere taşıyıcı sisteminin meri deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ve metruk yapı olduğu Belediyemiz teknik elemanlarınca tespit edilmiştir.
    Bahse konu ile ilgili, Sayılı İmar kanununun Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar başlıklı 39. Maddesinde (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) ‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.
    Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. ’Denilmektedir.
    Sayılı İmar Kanunun 39.Maddesine ve Maili İnhidam Tutanağına istinaden bahse konu yapının, bu yazının internet sayfamızdaki ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde malikin mirasçıları olarak tarafınızca yıkım ruhsatı alınarak yıktırılması gerekmektedir.
    Yapının belirtilen süre içinde yıkılmaması halinde gereği Belediyemizce yapılacak olup, ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda, masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinin mirasçıları olarak tarafınızdan karşılanacağı hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 

Deniz TAYFUR
Fen İşleri Müd.V.