Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
TAŞINMAZ ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI


 

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesine göre Kapalı Teklif (artırma) usulüyle, 29/08/2023 salı  günü saat 11:00' da Belediyemiz Encümeni tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınmaz Malların;

No

Köy

Cinsi

Ada/Parsel

M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Tavaklı

Arsa

110/18

887,26

6.831.902,00 - TL

204.957,06 - TL

11.00

2

Tavaklı

Arsa

111/14

411,25

3.207.750,00 - TL

96.232,50 - TL

11.15

3

Tavaklı

Arsa

309/3

991,92

7.538.592,00 - TL

226.157,76 - TL

11.30

4

Tavaklı

Arsa

297/268

758,10

5.761.560,00 - TL

172.846,80 - TL

11.45

5

Tavaklı

Arsa

370/1

1427,20

10.704.000,00 - TL

321.120,00 - TL

12.00

6

Tavaklı

Arsa

371/1

1417,98

10.634.850,00 - TL

319.045,50 - TL

12.15

  • Parseller, Çanakkale İli Ezine İlçesi Tavaklı Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planında Konut Alanı’nda kalmakta  ve Ayrık Nizam, 2 Kat, T.A.K.S.: 0.20, K.A.K.S.: 0.40 , ön bahçe mesafesi:5 mt., yan ve arka bahçe mesafeleri: 3 mt. imar durumludur.
  1. İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nden 5.000 (beşbin) TL bedel ile temin edilebilir.
  2. İstenilen teminat ve Belgeler: İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

1-Nüfus cüzdan sureti,

2-İkametgah belgesi,

3-Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,

4-Temsil durumunda ;satış ihalesi için noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

5-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

6- Şartname bedeli makbuzu,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,

7-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

8- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

9- Şartname bedeli makbuzu,

 

Ezine Belediyesince İlan Olunur.