Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
Ezine Millet Bahçesi İçerisindeki, Cumhuriyet Mahallesi 114 Ada 2 Parselde İşyerlerinin Kiralanmasına Ait İhale İlanıdır.
İhale Tarihi : 18.10.2022

EZİNE MİLLET BAHÇESİ İÇERİSİNDEKİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 114 ADA 2 PARSELDE KAYITLI ORGENERAL NAHİT ŞENOĞUL CADDESİ NO: 3, NO:5 VE NO:7 DIŞ KAPI NOLU İŞYERLERİNİN KİRALANMASINA AİT İHALE İLANIDIR.

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 18.10.2022 tarihinde, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

GEÇİCİ

S.N

 

İHALE TARİHİ

 

SAATİ

DÜKKÂN NO

CİNSİ

KAT

M2

MUHAMMEN KİRA BEDEL AYLIK-YILLIK

TEMİNAT

1

18.10.2022

11.00

3

İŞYERİ

ZEMİN

35,00

3.500,00 – 42.000,00

3000,00 TL

2

18.10.2022

11.10

5

İŞYERİ

ZEMİN

35,00

3.500,00 – 42.000,00

3000,00 TL

3

18.10.2022

11.20

7

İŞYERİ

ZEMİN

35,00

      3.000,00 -- 36.000,00

3000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine gireceği her ayrı işyeri için 1000,00 TL bedel yatırılarak Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
 2. İhaleye katılmak için istenen belgeler;
  a-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  b-) Son altı aya ait Kanuni İkametgâh.
  c-) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.
  ç-) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin son altı aylık kiralama ihalesi için Noter tasdikli vekâletname örneği.
  d-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname.
  e-) Taşınmazın ada, parsel ve bağımsız bölüm numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu.

f) Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge
g-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
 3. Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  İlan olunur.

  EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İHALE İLANI