Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
EZİNE İLÇESİ, SARISÖĞÜT MAHALLESİ 0 ADA 111 PARSELDE KAYITLI TARLA NİTELİKLİ TAŞINMAZIN KİRALANMASINA AİT İHALE İLANIDIR.
İhale Tarihi : 27.12.2022

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 27.12.2022 tarihinde, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine gireceği her ayrı işyeri için 1.000,00 TL bedel yatırılarak Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

İhaleye katılmak için istenen belgeler;
a-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
b-) Son altı aya ait Kanuni İkametgâh.
c-) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.

ç-) Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri.

d-) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin son altı aylık kiralama ihalesi için Noter tasdikli vekâletname örneği.
e-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname.
f-) Taşınmazın ada, parsel yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu.

g-) Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge
h-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3.Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

5.Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

S.N

 

İHALE TARİHİ

 

SAATİ

ADA / PARSEL NO

CİNSİ

M2

TOPLAM MUHAMMEN KİRA BEDELİ YILLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

1

27.12.2022

11.00

0 / 111

TARLA

19900.00

11223.33

3000,00 TL