MECLİS KARARLARI

2013 Yılı Belediye Meclisi Haziran ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Mehmet CAN.

 

KARAR NO:60-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun 4. maddesine istinaden Koruma Meclisine ve Murakabe Meclisine üye seçilmesinin görüşülmesi neticesinde; Çiftçi Malları Koruma Meclisi Asil Üyeliğine 24 oy’la Şuayip SEVİNÇ, 23 oy’la Mehmet BERBEROĞLU, 25 oy’la İsmail KOŞAN, 25 oy’la İsmail KEKLİKDERE, 24 oy’la Osman HELVACI; Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yedek Üyeliğine 23 oy’la Ayhan SEVİNÇ, 24 oy’la Reha BERBEROĞLU, 25 oy’la Mustafa ÇALIKOĞLU, 24 oy’la Yahya HELVACI, 23 oy’la Ömer YURDAKAÇAN seçilmişlerdir. Çiftçi Malları Murakabe Heyeti asil üyeliğine 24 oy’la Hasan TETİK, 23 oy’la Levent POLA, 25 oy’la İsmail OZKAY, 25 oy’la Recep KARAÖZ, 25 oy’la Metin AYGÜL; Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Seçimi yedek üyeliğine 23 oy’la Mehmet BATMAZ, 24 oy’la Kamil ŞAHİN, 23 oy’la Seyfettin KOÇ, 22 oy’la Cavit ERİNÇ, 23 oy’la Ramazan GÜLER seçilmişlerdir.05/06/2013

KARAR NO:61-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 35.DB.4863 plakalı otobüsün Belediyemize devir işleminin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 35.DB.4863 plakalı otobüsün Belediyemize devir işleminin yapılması çerçevesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/06/2013

KARAR NO:62-)Gündemimizin 4. Maddesinde yer alan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 134 ada no’sunda kayıtlı imar adası içindeki çıkmaz sokağın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 7K-III paftasında 28800-29000 yatay 30200-30400 düşey koordinatları arasında kalan 134 no’lu imar adasının 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı oy birliğiyle kabul edildi.05/06/2013

KARAR NO:63-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemizde 1/1000 ölçekli imar planımızda Kültür Merkezi olarak ayrılan alanın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından talep edilen imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; Çanakkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.05.2013 tarih ve B.16.4.KTM.0.17.03.00.303/1748 sayılı yazısı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 123 ada, 46 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı kültür merkezi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli taşınmazın arka bahçe mesafesinin 10.00 metreden 5.00 metreye düşürülmesi için talep edilen imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.05/06/2013

KARAR NO:64-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Gazi Mahallesinde tapunun 211 ada, 18 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Gazi Mahallesinde tapunun 211 ada, 18 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti Kansu petrol Nakliye ve Ticaret Limited Şirketine ait taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı talebi incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.05/06/2013

KARAR NO:65-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi Kazanlıkuyu mevkiinde yapılması gereken 1/1000 ölçekli imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesi Kazanlıkuyu mevkiinde Belediye Encümenimizin 24/04/2013 tarih ve 43 sayılı encümen kararı ile almış olduğu 18. Madde uygulaması işlemleri esnasında bu alanda mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planımız ile kadastral planların uyum sağlamadığı görülmüş olup, bu nedenle 30200-30600 yatay, 29500-30000 düşey koordinatları arasında kalan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının yapılması oy birliğiyle kabul edildi.05/06/2013

KARAR NO:66-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınan harç ücretlerinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz çalışmalarında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce alınan harç bedellerinin yeniden belirlenmesi hususu incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.05/06/2013

KARAR NO:67-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan İlçemiz merkez Barboros Caddesi ile Bülent Ecevit Caddesini birbirine bağlayacak olan Akçin Çayı üzerine yapılacak köprü yapımı işinde kullanılmak üzere kredi talep edilmiş olup, kredinin kullanılmasına ilişkin İller Bankası A.Ş.’nin isteği doğrultusunda yeniden Belediye Meclis Kararının alınmasının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz merkez Barboros Caddesi ile Bülent Ecevit Caddesini birbirine bağlayacak olan Akçin Çayı üzerinde yapılacak köprü yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi talep edilmiş olup, İller Bankası A.Ş.’nin 29/05/2013 tarih ve 164441 yazısına istinaden Prefabrik Önçekim Öngermeli Kirişli Köprü Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.335.000.-TL’sı kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, su, ulaştırma ve kira gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasına oy birliğiyle kabul edildi.05/06/2013

KARAR NO:68-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan 14-17 Haziran 2013 tarihleri arasında Lesvos Adası Midilli marinasında gerçekleştirilecek olan 1. Expo – AEGEAN Ticaret Turizm ve Kültür Fuarına Ezine Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin katılmasının görüşülmesi neticesinde; 14-17 Haziran 2013 tarihleri arasında Yunanistan’ın Midilli adasında düzenlenecek olan 1. Expo – AEGEAN Ticaret Turizm ve Kültür Fuarına Belediyemizin katılmasına, Festivale Belediye Başkanımız Halil BÜYÜKEROL, Meclis Üyelerimiz;  İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN ve Sadık YILMAZ’ın katılmasına, gerekli ulaşım, yemek, konaklama giderlerinin Belediyemizce karşılanmasına oy birliğiyle karar verildi.05/06/2013

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI