MECLİS KARARLARI

2013 Yılı Belediye Meclisi Temmuz ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:69-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Gazi Mahallesinde Tapunun 211 Ada 18 Parsel no’ sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatıyla ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Gazi Mahallesinde tapunun 211 ada 18 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı oy birliğiyle kabul edildi.03/07/2013

KARAR NO:70-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Belediyemiz İmar Çalışmalarına esas olmak üzere imar yönetmeliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; Yönetmelik ile düzenleme getirilmesi istenilen konuların ileride gerek görüldüğünde görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/07/2013

KARAR NO:71-)Gündemimizin 4. Maddesinde yer alan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Erenler altı Mevkiinde tapunu 123 Ada, 47 Parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın talep edilen imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Erenler altı Mevkiinde tapunu 123 Ada, 47 Parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz için talep edilen imar planı tadilatı Meclis Üyesi Hasan TETİK’in Çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla ret edildi.03/07/2013

KARAR NO:72-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 24 ada, 73 Parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz için talep edilen imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 24 ada, 73 Parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz için talep edilen imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.03/07/2013

KARAR NO:73-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde bulunan 4 no’lu imar adası ile ilgili Şerif Ali ÖZCAN, Nalan ÖZCAN, Osman KIRBAŞ, Fahri KOÇ, İbrahim YILMAZ ve Feriha KIRBAŞ’ın dilekçelerinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde bulunan 4 no’lu imar adası ile ilgili Şerif Ali ÖZCAN, Nalan ÖZCAN, Osman KIRBAŞ, Fahri KOÇ, İbrahim YILMAZ ve Feriha KIRBAŞ’ın kat artışı ile ilgili dilekçeleri incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.03/07/2013

KARAR NO:74-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemizde muhtelif cadde ve sokaklarda yapılması planlanan asfalt çalışmasıyla ilgili İller Bankasına borçlanılması ve bu kapsamda Belediye Başkanına Yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz merkez Camikebir Mahallesi Esentepe Mevkii, Esentepe Caddesi, Beyazıt Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Burcu Sokak, Rüzgar Sokak, Kavak Sokak, Yağmur Sokak, Poyraz Sokak, Yayla Sokak, Engin Sokak, Salkım Sokak, Fırat Sokak, Bağlar Sokak ve Mezarlık altı ile Kazanlıkuyu Mevkii, Tepecik Sokak, Bayır Sokak, Yayla Sokak, Ova Sokak, Meşe Sokak, Ladin Sokak, Çam Sokak, Badem Sokak, Fidan Sokak, Dost Sokak, Ufuk Sokak, Murat Başaran Sokak, Huri Sapan Sokak, Sedir Sokak, Fulya Sokak, Sevinç Sokak, Anıl Sokak, Kuyu Sokak, Hür Sokak ve Seferşah Mahallesi, Seher Sokak, Çerkez Sokak, Atlas Sokak, Yağlı Tohumlar Sokak ile Deniz Sokak'ın ve ayrıca Danişment Mahallesinde bulunan Eski Üsküfçü Caddesinin ham yol şeklinde olması sebebiyle temel yapılarak yol platformlarına I.kat asfalt sathi kaplama yapılması, Geyikli Caddesi'nin mevcut yol kaplamasının üzerine II.kat asfalt sathi kaplama yapılarak yolun platformunun düzgün ve kullanılabilir hale getirilmesi için söz konusu işlerin yapılması ile ilgili İller Bankası A.Ş.’nden kredi kullanmak üzere başvuru yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/07/2013

KARAR NO:75-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan İlçemiz Mücavir sahası Balıklı Köyünde Tapunun 803 Parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz için talep edilen mevzii imar planının görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz mücavir sahası Balıklı köyünde tapunun 803 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti Beyazıt BALOTA’ya ait taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli mevzi imar planı talebi incelenmek üzere imar komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.03/07/2013

KARAR NO:76-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24. Maddesine istinaden Yılı İçerisinde (5 Ay, 29 Gün) Süreyle Geçici İşçi Çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna istinaden ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre Personel Giderleri, belediye gelirlerinin % 30’unu aştığından dolayı 5393 Sayılı Belediye Kanununun Geçici 1. Maddesine istinaden İçişleri Bakanlığından gerekli iznin alınmasına müteakip geçici işçi çalıştırılmasına oy birliğiyle karar verildi.03/07/2013

KARAR NO:77-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi neticesinde; 26/11/2012 tarih ve 2012/87 sayılı Meclis Kararı ile alınan 2013 ücret tarifelerinin 12. Maddesinin Hizmet Karşılığı Harçlar Başlığının b bendinde belirtilen Numarataj ve kapı numarası plaka ücreti 80.00.-TL’sından 250.00.-TL’sına artırılmasına, daha önce hiç alınmayan g-Yapı Kontrol Harcının Merkezlerde 400.00.TL’sı Mücavir alanlarda 600.00.-TL’sı alınmasına, h-Basılı evrak harcı 100.00-TL’sı alınmasına, ı-Bina aplikasyon harcı Merkezlerde 50.00.-TL’sı Mücavir alanlarda 100.00.-TL’sı alınması Meclis Üyesi İrfan ULUSOY ve Meclis Üyesi Mehmet ÖZKAN’ın Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. 03/07/2013

KARAR NO:78-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Kadro Değişikliği konulu talep yazısının görüşülmesi neticesinde; Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1 adet 7’lik Şoför kadrosunun 5’lik kadro olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/07/2013

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI