MECLİS KARARLARI

2013 Yılı Belediye Meclisi Ocak ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Hikmet ÖZCAN.

 

KARAR NO:1-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2013 yılı içerisinde Belediyemize yapılacak şartlı bağışların Belediye Meclisinde kabulünden sonra şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla iş ve işlemlerin takibi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; 2013 yılı içerisinde Belediyemize yapılacak şartlı bağışların Belediye Meclisinde kabulünden sonra şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla iş ve işlemlerin takibi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.02/01/2013

KARAR NO:2-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 2013 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2 adet Tam Zamanlı Mühendis, 4 adet Tam Zamanlı Tekniker ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli İnşaat Mühendisine 2.451,74.-TL’sı, 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Harita Mühendisine 2.110,10.-TL’sı, 4 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker’e 1.651,85.-TL’sı aylık ödeme yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.02/01/2013

KARAR NO:3-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemizin 2012 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 5 adet denetim komisyonu üyesinin seçilmesi neticesinde; Belediyemizin 2012 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin kontrolü için Denetim Komisyonuna 11 oyla Halil SEVİM, 10 oyla İrfan ULUSOY, 10 oyla Mehmet ÖZKAN, 9 oyla Hanife Serap ERTÜRK, 9 oyla Mehmet YAZICIOĞLU seçilmişlerdir.02/01/2013

KARAR NO:4-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden 2013 yılı içerisinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ve yine aynı Kanunun 20. 24. ve 25. Maddeleri gereğince görev yapan üyeler ile Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 2013 yılında Belediyemiz Meclis Başkanına, Meclis Üyelerine ve Komisyonda görev yapan Üyelere 60.-TL’sı, gerek duyulması halinde dışarıdan katılacak olan uzman kişilere 55.-TL’sı ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2013

KARAR NO:5-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesinin ikinci bendine istinaden Meclis Toplantılarının 2013 yılı içerisinde haftanın hangi gününde yapılacağının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 2013 yılı içerisinde Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftasının Çarşamba günü yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.02/01/2013

KARAR NO:6-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye meclisinin 2013 yılı içerisinde tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye Meclisimizin 2013 yılı içerisinde Ağustos ayında tatil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.02/01/2013

KARAR NO:7-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1 adet 7’lik Şoför kadrosunun 5’lik kadro olarak ihdasının belirlenmesi neticesinde; Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1 adet 7’lik Şoför kadrosunun 5’lik kadro olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2013

KARAR NO:8-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan 2012 Aralık ayı Meclisinde 2013 yılı içerisinde 1 adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılması kararı alınmıştır. Ancak Belediyemizin dava dosyalarının artması, işlerin sağlıklı ve günü gününe takibini yapmak için Belediyemizde çalıştırılmak üzere Tam Zamanlı Sözleşmeli 1 adet Avukat tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu itibarla 2013 yılı içerisinde Belediyemizin menfaatleri doğrultusunda Kısmi Zamanlı Avukat yerine Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukatın Çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 2013 yılı içerisinde Belediyemizde çalıştırılacak Avukat ücretinin Bakanlar Kurulunun belirlediği şekliyle sonuçlandırılması tüm Meclis Üyelerimizce kabul edilmiş olup, 2013 Yılı içerisinde Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılması Meclis Üyeleri İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN ve Sadık YILMAZ’ın Ret, Meclis Başkanı Halil BÜYÜKEROL’un Çekimser oyuna karşılık Oy Çokluğuyla Ret edildi.02/01/2013

KARAR NO:9-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada, 339 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı dosyasının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada, 339 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı dosyası hazırlandığı şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2013

KARAR NO:10-)Gündemimizin 11. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 41 ve 81 no’lu imar adaları ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 41 ve 81 no’lu imar adaları ile ilgili imar planı tadilatı dosyası hazırlandığı şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2013

KARAR NO:11-)Gündemimizin 12. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesi otogar geçidi sokakta bulunan Merkez Camiinin bulunduğu alanın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesi otogar geçidi sokakta bulunan Merkez Camiinin bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2013

KARAR NO:12-)Gündemimizin 13. maddesinde yer alan Ferdi Zeki BARTIN’ın Belediyemize sunmuş olduğu dilekçesiyle ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; Ferdi Zeki BARTIN’ın İlçemiz Seferşah Mahallesi Yahşibey Caddesi 7 kapı no’lu yerin içkili yerler bölgesine alınması talebi oy birliğiyle ret edildi.02/01/2013

KARAR NO:13-)Gündemimizin 14. maddesinde yer alan İlçemiz Tavaklı Köyünde tapunun 1989-1990 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazların imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Tavaklı Köyünde tapunun 1989-1990 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazların imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.02/01/2013

KARAR NO:14-)Gündemimizin 15. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 56 ada, 8 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 56 ada, 8 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın Bakanlık tarafından onaylanmış olan sanayi alanı amaçlı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı içerisinde kalmadığı görüldüğünden hazırlanarak onaylanmak üzere Belediye meclisimize getirilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli mevzii imar planının Belediyemizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teklif edilen 1/25000 ölçekli çevre düzeni planının onanmasından sonra yeniden değerlendirmek üzere imar komisyonumuza havale edilmesi ve imar komisyonumuzca tekrar değerlendirilerek Belediye Meclisimize sunulması oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2013

KARAR NO:15-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Meclis Üyesi H.Serap ERTÜRK’ün Belediye Meclis İmar Komisyonu üyeliğinden istifa talebin görüşülmesi neticesinde; Meclis Üyesi H.Serap ERTÜRK’ün Belediye Meclisi İmar Komisyonu üyeliğinden istifa talebi Meclis Üyesi H.Serap ERTÜRK’ün Evet Oyuna karşılık Oy Çokluğuyla ret edildi.02/01/2013

KARAR NO:16-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Meclis Üyesi H.Serap ERTÜRK’ün Belediye Encümen üyeliğinden istifa talebin görüşülmesi neticesinde; Meclis Üyesi H.Serap ERTÜRK’ün Belediye Encümeni üyeliğinden istifa talebi Meclis Üyesi H.Serap ERTÜRK’ün Evet Oyuna karşılık Oy Çokluğuyla ret edildi.02/01/2013

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL           HALİL SEVİM               HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KÂTİBİ             MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI