MECLİS KARARLARI

2013 Yılı Belediye Meclisi Mayıs ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:49-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun 4. maddesine istinaden Koruma Meclisine ve Murakabe Meclisine üye seçilmesinin görüşülmesi neticesinde; Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçiminin, seçilme hakkına haiz üyelerin intihaba iştirak etmemesinden dolayı bir sonraki Meclis toplantımızda yapılması oy birliğiyle kabul edildi.02/05/2013

KARAR NO:50-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin a) bendine binaen Belediyemiz personellerinin performans kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; Ezine Belediye Başkanlığı Personel Performans Değerlendirme Yönergesi oy birliğiyle kabul edildi.02/05/2013

KARAR NO:51-)Gündemimizin 4. Maddesinde yer alan Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1 adet 8’lik G.İ.H. Memur kadrosunun 6’lık, 1 adet 8’lik Y.H. Temizlik Hizmetlisi kadrosunun 7’lik olarak ihdasının belirlenmesi neticesinde; Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1 adet 8’lik G.İ.H. Memur kadrosunun 6’lık, 1 adet 8’lik Y.H. Temizlik Hizmetlisi kadrosunun 7’lik olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/05/2013

KARAR NO:52-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 2012 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi neticesinde; 2012 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Raporu oy birliğiyle kabul edildi.02/05/2013

KARAR NO:53-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 42 ada, 207 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; plan tadilatı talebi sahibince İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 42 ada 207 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazında içinde bulunduğu 29800-30000 yatay 30000-30300 düşey koordinatları arasında kalan 42 no’lu imar adasının tamamının jeolojik, jeoteknik zemin etütlerinin yaptırılıp bu doğrultuda kat artışına yönelik imar planı tadilatı dosyasının hazırlatılarak Belediye Meclisimize sunulması oy birliğiyle kabul edildi.02/05/2013

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM           HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ         MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:54-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 41 ve 81 no’lu imar adalarının imar planı tadilatı ile ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen görüş yazısının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 41 ve 81 no’lu imar adaları ile ilgili imar planı tadilatı dosyasının hazırlandığı şekliyle ve bahse konu alanda otopark ihtiyacının pazaryerinden karşılanması oy birliğiyle kabul edildi.02/05/2013

KARAR NO:55-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan İlçemiz Halihazır Haritalarının yaptırılması ile ilgili İller Bankasına borçlanılması hususunun görüşülmesi neticesinde; İlçemizde Sayısal halihazır harita etüt işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 264.000(ikiyüzaltmışdörtbin)TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, işgal harcı, su, ulaştırma, ve kira gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek edilmesine veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye Belediyemizin her türlü geliri hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/05/2013

KARAR NO:56-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 148 ada 5 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 148 ada, 5 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti Ezine Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait taşınmazın Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Futbol sahası ve spor salonu yapılmak üzere tahsisine esas 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebi oy birliğiyle kabul edildi.02/05/2013

KARAR NO:57-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 73 ada 20 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 73 ada, 20 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti PTT İşletme Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebi oy birliğiyle kabul edildi.02/05/2013

KARAR NO:58-)Gündemimizin 11. maddesinde yer alan İlçemiz mücavir sahasında yaz aylarında uygulanacak inşaat yasağı tarihlerinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde yapılacak ve yapılmakta olan inşaatların yaz ayının gelmesi sebebiyle gürültü ve görüntü kirliliği oluşturmaması açısından inşaat faaliyetlerin 2013 yılı içerisinde 15 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında durdurulması Meclis Üyesi İrfan ULUSOY’un Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.02/05/2013

KARAR NO:59-)Gündemimizin 12. maddesinde yer alan İlçemiz yerleşim ve mücavir alanında oluşacak yapılaşmaya esas olmak üzere mevcut Belediyemize ait Yönetmeliğe madde eklenmesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz yerleşim ve mücavir alanında oluşacak yapılaşmaya esas olmak üzere mevcut Belediyemize ait Yönetmeliğe madde eklenmesi hususu incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.02/05/2013

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI