MECLİS KARARLARI

2013 Yılı Belediye Meclisi Kasım ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN.

 

BULUNMAYAN ÜYE: Sadık YILMAZ, Mehmet CAN.

 

KARAR NO:95-)Gündemimizin 1. maddesinde yer alan 2014 Yılı Analitik Bütçe tasarısının görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz 2014 Yılı Analitik Bütçe Tasarısının incelenmek üzere Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/11/2013

KARAR NO:96-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2014 Yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi neticesinde; 2014 Yılı Ücret Tarifelerinin incelenmek üzere Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/11/2013

KARAR NO:97-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Servis araçları komisyon kararının görüşülmesi neticesinde; Servis Araçları Çalıştırma Yönetmeliğinin Bölüm:3 Uygulama İle İlgili Genel Esaslar başlıklı 20. Maddesinin (a) ve (b) fıkralarına göre alınacak ücretler ile yine 07.12.2011 tarih ve 2011/62 sayılı Meclis Kararımızın Güzergah İzin Belgesi İle İlgili Hususlar başlıklı 15. Maddesinin 1,2,3 ve 4.ncü fıkralarında Güzergah Tipleri belirtilen araçlara verilecek izin belge ücretleri Servis Araçları Çalıştırma Komisyonumuzun belirlemiş olduğu şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.06/11/2013

KARAR NO:98-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan Belediyemiz norm kadrosunda bulunan 1 adet 5’lik T.H. Mühendis kadrosunun 3’lük, 1 adet 6’lık T.H. Mühendis kadrosunun 3’lük, 3 adet 7’lik T.H. Tekniker kadrosunun 4’lük, 1 adet 9’luk Şoför kadrosunun 7’lik kadro olarak ihdas edilmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1 adet 5’lik T.H. Mühendis kadrosunun 3’lük, 1 adet 6’lık T.H. Mühendis kadrosunun 3’lük, 3 adet 7’lik T.H. Tekniker kadrosunun 4’lük, 1 adet 9’luk Şoför kadrosunun 7’lik kadro olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/11/2013

KARAR NO:99-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan Belediyemiz 5 yıllık imar programının görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz 5 yıllık imar programı oy birliğiyle kabul edildi.06/11/2013

KARAR NO:100-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Belediyemiz mücavir sahası Tavaklı köyünde bulunan bazı yolların imar planı tadilatıyla ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; Tavaklı Köyünün Belediyemiz mücavir sahası içerisinde kalan kısmında bulunan bazı yol genişlikleri ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı oy birliğiyle kabul edildi.06/11/2013

KARAR NO:101-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili imar planı plan notlarına plan notu eklenmesiyle ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz imar çalışmalarına esas olmak ve mevcut planlar ve yapılaşmalar göz önüne alınarak mevcut imar planı plan notlarına plan notlarının ilave edilmesi İmar Komisyonumuzun hazırlamış olduğu karar doğrultusunda okunduğu şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.06/11/2013

KARAR NO:102-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan Teiaş 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 11/10/2013 tarih ve 4942 sayılı yazısı ile talep edilen imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İmar planımızın 7L-III ve 6L-II paftasında kalan ve ekli dosyada hazırlanmış bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.06/11/2013

KARAR NO:103-)BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN ve Mehmet CAN’ın oy birliğiyle gündeme alınan İlçemiz Camikebir Mahallesi Gölcük mevkiinde tapunun 30.29.T. pafta, 103 ada, 8 ve 9 no’lu 1295.69 m²  miktarındaki arsaların satışının yapılmasına dair Şehitler Camii Yaptırma Yaşatma Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut KÖROĞLU’nun 05/11/2013 tarihli dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi Gölcük mevkiinde tapunun 30.29.T. pafta, 103 ada, 8 ve 9 no’lu 1295.69 m²  miktarındaki arsaların satış bedelinin Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonumuzca belirlenerek bir sonraki Belediye Meclis Toplantımızda görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/11/2013

KARAR NO:104-)BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN ve Mehmet CAN’ın oy birliğiyle gündeme alınan Ant Sanayi Ü. Madencilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Adına ve kendi adına Ahmet Taha Bilgen’in borcunu yapılandırma talebiyle ilgili Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonunun 01/11/2013 tarih ve 2013/3 no’lu kararının görüşülmesi neticesinde; Ahmet Taha BİLGEN‘le 01/11/2013 tarihinde 5 maddelik protokol hazırlamış olup; Buna göre borçlu şirketten kira alacağımızın ana parası değil, 08/03/2006 tarihinde iptal edilen mahkeme kararına kadar gecikme zammı tahakkuk ettirilmesine 36.960.00.TL’sı anapara 6.024.48.TL gecikme zammı toplam 42.984.48 TL sının yapılan anlaşma ile 42.000.00.-TL sının 2013 yılı Aralık ayının 20. gününden başlamak üzere her ayın 20. günü 3.500.00-TL’sı olmak üzere 12 taksit halinde tahsiline, Herhangi bir taksitin gününde ödenmemesi halinde mevcut olan borcun ilk muaccel olduğu tarihten itibaren işlenmiş tüm faiz ve ferileriyle birlikte tahsil edilecek olduğu, ödemelerin günüde yapılmaması halinde paraya çevirmek üzere borçlu şirket yetkilisi Ahmet Taha BİLGEN’den 42.000.TL’sı teminat çeki alınmış olup; bahsedildiği ve Belediye Avukatımızın da belirttiği üzere komisyonumuzun yaptığı incelemeler ve çalışmalar neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun ’’Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.maddesinin h-bendine’’  göre işlem yapılarak, Belediye alacağımızın protokol maddeleri doğrultusunda bir an önce tahsil edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/11/2013

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL                  HALİL SEVİM                    HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI                  MECLİS KÂTİBİ               MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI