MECLİS KARARLARI

2012 Yılı Belediye Meclisi Temmuz ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:50-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz merkezinde bulunan bazı caddelerin ticaret alanına alınması ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; bahse konu imar planları ve zeminde yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda Yahya Çavuş caddesinin daha önce tamamının ticaret alanına alınmış olması nedeniyle Meclis Kararı alınmasına gerek olmadığına, İlçemizin üç büyük caddesi olan Baransel Caddesi, Ulucami caddesi ve Atatürk caddelerinde ticari anlamda dükkan olarak kullanılabilecek yer kalmadığından İlçemiz esnafına da bu caddelerin yeterli gelmediği ve İlçemizde işyeri sıkıntısı çekildiği, bu nedenle işyeri kira fiyatlarının anormal derecede artması sonucunda esnafın mağdur olduğu, Adnan Menderes Caddesinin İlçe Merkezinden E-87 Devlet Karayoluna gidiş yönünde sol tarafında bulunan imar adaları daha önce Meclis Kararı ile ticaret alanına dönüştürülmüş olup, bu nedenle sağ tarafında bulunan imar adalarında ise konut alanı olarak görülen kısmın Kaymakamlık Lojmanına kadar olan bölümü ile Bahçelievler caddesinin Adnan Menderes caddesinden başlayıp Bahçelievler 1.sokağa kadar olan bölümünün ticaret alanına alınması Meclis Üyeleri İrfan ULUSOY ve Salih ÖZTEN’in Ret, Meclis Üyesi Mehmet ÖZKAN’ın Çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. 04/07/2012

KARAR NO:51-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Gazi Mahallesinde tapunun 190 ada 9 parsel no’sunda Algül Petrol Otomotiv Oto Yedek Parça, Nakliye, İnşaat, Turizm, Beton Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli tadilat + ilave imar planında E–87 Devlet Karayolunun genişletilerek duble yol yapım çalışmaları devam ettiğinden, ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 18. Maddesine dayanılarak hazırlanan Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmeliğin 41. Maddesinde belirtilen Akaryakıt istasyonu tanklarının karayolu istimlak sınırından itibaren yapı çekme mesafesinin en az 25.00 metre olması gerektiğinden planlama alanının tamamı Akaryakıt Satış+LPG İkmal İstasyonu alanı olarak düzenlendiği görülmüş olup, Akaryakıt Satış + LPG İkmal İstasyonu olarak belirlenen alanda Akaryakıt Satış + LPG İkmal İstasyonu tesisleri ile beraber aynı yoğunluk içinde kalmak üzere tesisin ihtiyacına yönelik sosyal tesisler(ticari birimler, teşhir salonu(showroom), lokanta, lastik tamir/satış ünitesi, idare binası, kafeterya, gazino, çay bahçesi ile bunlara ait sosyal ve idari binalar vb.) de yapılabilecek, yapılanma koşulları ise E(emsal):0.50,maks h:7.00 m ve 2 kat olacaktır denildiğinden, 1/1000 ölçekli tadilat + İlave imar planında Akaryakıt Satış+LPG İkmal İstasyonu alanı olarak belirlenen planlama alanı içinde yapılaşma yapı yaklaşma sınırı içinde oluşacak olup, yapılaşma mesafesi Çanakkale —İzmir karayoluna 25.00 metre, diğer yollara 5.00 metre, komşu parsellere ise 3.00 m olarak düzenlendiği görülmüş olup, TS 12820 doğrultusunda akaryakıt tankları için, TS 11939 doğrultusunda "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG)" için belirlenen asgari tank emniyet mesafelerine uyulacağı belirtilmiş olduğundan söz konusu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli tadilat + ilave imar planı tadilatı oy birliğiyle kabul edildi.04/07/2012

KARAR NO:52-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 110 ada, 24 parsel no’sunda Cengiz UYSAL adına kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 30 29 T pafta 110 ada 24 parsel no'sunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı talebi oy birliğiyle kabul edildi.04/07/2012

KARAR NO:53-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 21 ada, 83 parsel no’sunda Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; bahse konu yerin Kamusal alanda olması dolayısıyla; Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenen alan içinde Müftülük Sitesi, Konferans Salonu, Kuran Kursu, Pansiyon, Lojman, İdari bina, Bekçi evi, vb. tesislerinin inşa edilebilmesi hususunda söz konusu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı talebi Meclis Üyesi İrfan ULUSOY’un Ret, Meclis Üyesi Hikmet ÖZCAN’ın Çekimser oy’una karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. 04/07/2012

KARAR NO:54-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz mücavir sahası Tavaklı Köyünde tapuda 1303 ve 1306 parsel no’da kayıtlı taşınmazlarında bulunduğu imar adası ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; söz konusu 1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309 ve 1310 parsel no'sunda kayıtlı taşınmazların bulunduğu imar adası için hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı oy birliğiyle kabul edildi.04/07/2012

KARAR NO:55-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemizde ismi olmayan bazı Cadde, Sokak ve park isimlerinin belirlenmesiyle ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; İlçemizde adı bulunmayan bazı Cadde, Sokak ve Park isimlerinin Sokak paftasına işlendiği şekliyle; Cadde ve Sokak İsimleri: Selvi sokak, Şube sokak, Orman sokak, Utku sokak, Barış sokak, Erenleraltı sokak, Alibey sokak geçidi, Işık sokak, Turkuaz sokak, Tariş sokak, Yayla sokak geçidi, Beyazıt caddesi geçidi, Hürriyet sokak; Park İsimleri: Gazi Paşa Parkı, Gençlik Parkı, Özgürlük Parkı, 22 Eylül Parkı, Esentepe Parkı, Kazanlıkuyu Parkı olarak belirlenmesine İrfan ULUSOY’un Ret oy’una karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.04/07/2012

KARAR NO:56-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan Ezine Mal müdürlüğünün  26.06.2012 tarih ve 599 sayılı yazısı ile 06.06.2012 tarih ve 2012/39 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan imar planı tadilatına itirazın görüşülmesineticesinde; Ezine Malmüdürlüğünün Belediye Meclisimizin almış olduğu 06.06.2012 tarih ve 2012/39 sayılı kararının iptal edilmesi talebi Meclis Üyeleri Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN ve Salih ÖZTEN’in Kabul oy’una karşılık oy çokluğuyla Ret edildi.04/07/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:57-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan UEDAŞ Çanakkale Kontrol Müdürlüğünün 27.06.2012 tarih ve 9358 sayılı yazısı ile talep edilen trafo yeri ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesineticesinde; Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Çanakkale Kontrol Mühendisliğinin trafo bina yeri için plan üzerinde gösterildiği şekilde imar planı tadilatlarının yapılması talebi incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.04/07/2012

KARAR NO:58-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan Ticari Taksi Çalıştırma Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 3. ve 5. bendine binaen gerekli belirlemelerin yapılmasıyla ilgili Trafik Komisyonu raporunun görüşülmesineticesinde; Trafik Komisyonumuzca hazırlanmış bulunan 10 Maddelik Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.04/07/2012

KARAR NO:59-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan, teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan imarlı parseller oluşturulması bahisli Hakan TEPE’nin03/07/2012 tarihli talep dilekçesinin görüşülmesineticesinde; Hakan TEPE’nin 03/07/2012 tarihli ve imarlı parseller oluşturulması bahisli talebinin araştırılmak üzere İmar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/06/2012

KARAR NO:60-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan, teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Belediye Zabıta Amirliğinin Katı Atık Bertaraf tesisi projesi konulu yazısının görüşülmesineticesinde; Belediyemizin de üyesi olduğu Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine ait Katı Atık Bertaraf Tesisi Tatbikat Projesi için İller Bankasına Hibe kullandırılması için yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edildi.04/07/2012

KARAR NO:61-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan, teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Karadaşlar İnşaat, Gıda, Turizm Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti, Aytaç İnşaat Ticaret Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti, Emine GÜNEŞ ve Cengiz YANMAZ; Ticaret alanında kalan beş katlı yapıların arka bahçe mesafesi ile ilgili sıkıntılarını içeren dilekçelerinin görüşülmesineticesinde;Karadaşlar İnşaat, Gıda, Turizm Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti, Aytaç İnşaat Ticaret Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti, Emine GÜNEŞ ve Cengiz YANMAZ; Ticaret alanında kalan beş katlı yapıların arka bahçe mesafesi ile ilgili sıkıntılarını içeren dilekçelerinin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması ve yetkili kişiden görüş alınması için konunun imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.04/07/2012

KARAR NO:62-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan, teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Camikebir Mahallesi Kenan Evren Caddesi adının Bülent ECEVİT olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesineticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi Kenan Evren Caddesi adının Bülent ECEVİT Caddesi olarak değiştirilmesi Belediye Başkanı Halil BÜYÜKEROL,Meclis Üyesi İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK ve Mehmet YAZICIOĞLU’nun Kabul, Meclis Üyeleri Salih ÖZTEN, Mehmet CAN ve Sadık YILMAZ’ın Ret, Meclis Üyesi Mehmet ÖZKAN’ın Çekimser, oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.04/07/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI