MECLİS KARARLARI

2012 Yılı Belediye Meclisi Kasım ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYE: Halil SEVİM, Mehmet CAN, Mehmet YAZICIOĞLU, Hikmet ÖZCAN.

 

KARAR NO:76-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2013 Yılı Analitik Bütçe tasarısının görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz 2013 Yılı Analitik Bütçe Tasarısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/11/2012

KARAR NO:77-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 2013 Yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi neticesinde; 2013 Yılı Ücret Tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/11/2012

KARAR NO:78-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan Belediyemize vakumlu süpürge alınmasının görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Vakumlu Süpürge Aracı alınabilmesi için İller Bankasına borçlanılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/11/2012

KARAR NO:79-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan Cahit SABANTUTAR, Refik ÇELEBİ, Ali Kemal LABAR ve Emine LABAR’ın dilekçelerinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 81 ve 41 no’lu imar adalarının Spor Alanı Sokağa bakan parsellerinin tamamında yapılan kütle olarak ticaret alanı amaçlı imar planı tadilatına yapılan itirazlar incelenmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.07/11/2012

KARAR NO:80-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 110 ada, 24 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen yazının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 110 ada, 24 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın çekme mesafelerinin karayollarına 25 m. olarak belirlenmesi, hastane alanına 5.00 m. olarak bırakılan yapı yaklaşma mesafesinin 18/09/2012 tarih ve B.09.4.İLM.0.17.01.00-7812 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda mevcut imar planındaki şekli ile 20 m. olarak kalmasına ayrıca karayolları kamulaştırma paftasında belirlenen istimlak sınırının da imar planına işlenmesinin uygun olacağına ve bu hususlar doğrultusunda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilat dosyasının yeniden düzenlenerek Belediye Meclisine sunulmasını oy birliğiyle kabul edildi.07/11/2012

KARAR NO:81-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 20 ada, 12 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli ilave imar planı talebinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 20 ada, 12 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli tadilat + ilave imar planı talebi incelenmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.07/11/2012

KARAR NO:82-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde bulunan Aytaç Sokağın imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde bulunan Aytaç Sokağın imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.07/11/2012

KARAR NO:83-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan Mustafa KARATAŞ’ın dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesi İzmir asfaltı üzerinde bulunan Mehmet Ali KIRIK, Niyazi KESKİN ve Mustafa KARATAŞ adına müşterek tapulu 2672 m²’lik arsa ile ilgili Mustafa KARATAŞ’ın Belediyemize vermiş olduğu dilekçesi incelenmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.07/11/2012

KARAR NO:84-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan Emel GEREK’in dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 42 ada 184 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili Emel GEREK’in Belediyemize vermiş olduğu dilekçesi incelenmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.07/11/2012

KARAR NO:85-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan iki adet kamyonet alınmasının görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz Su İşleri ve Elektrik İşleri servisi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet kamyonet alınabilmesi için İller Bankasına borçlanılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/11/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL           HALİL SEVİM               HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KÂTİBİ             MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI            (Bulunmadı)