MECLİS KARARLARI

2012 Yılı Belediye Meclisi Eylül ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKAN v.: Levent POLA. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:63-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan04/01/2012 tarih ve 7 no’lu Belediye Meclis Kararında dondurulan 1 adet Teknisyen Yardımcısı kadrosunun iptal edilmesinin görüşülmesineticesinde;04/01/2012 tarih ve 2012/7 no’lu Belediye Meclis Kararıyla dondurulan ve Teknisyen Yardımcısı kadrosunda çalışan Kemal BİLGİÇ’in emekli olması nedeniyle Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler Bölümünün Norm kadro fazlası kadrolar başlıklı Geçici 3. Maddesine istinaden Teknisyen Yardımcısı kadrosunun iptal edilmesioy birliğiyle kabul edildi.05/09/2012

KARAR NO:64-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemizde imar durumu 5 kat olan ticaret alanlarındaki arka bahçe mesafesi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde;imar durumu 5 kat olan ve parsel derinliği yönetmelikte belirtildiği üzere 10.00 metreden fazla olan parsellerin imar durum belgelerinde arka bahçe mesafelerinin H/2:8.50 metre olarak verilmesi Meclis Üyesi Halil SEVİM’in Çekimser, Meclis Üyesi İrfan ULUSOY’un Ret oyuna karşılık Oy Çokluğuyla kabul edildi.05/09/2012

KARAR NO:65-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alanİlçemiz Danişment Mahallesinde toplu konut idaresi başkanlığınca yaptırılan konutlara ait trafo yerinin belirlenmesi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde;İlçemiz Danişment Mahallesinde imar planımızın 7K-IV paftasında kalan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılmakta olan Konutların enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla tesis edilmesi gereken trafo bina yerinin söz konusu konutların ön kısmında bulunan park alanı içine konulması için hazırlanan imar planı tadilatı oy birliğiyle kabul edildi.05/09/2012

KARAR NO:66-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan Türkiye Diyanet Vakfına ait İlçemiz Seferşah Mahallesi 21 ada, 83 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının görüşülmesineticesinde;Türkiye Diyanet Vakfına ait İlçemiz Seferşah Mahallesi 21 ada, 83 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.05/09/2012

KARAR NO:67-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz mücavir sahası Tavaklı Köyü sahilinde bulunan yol genişliklerinin görüşülmesineticesinde;İlçemiz mücavir sahası Tavaklı Köyü sahilinde bulunan yol genişliklerinin görüşülmesinin incelemek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/09/2012

KARAR NO:68-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili hususun görüşülmesineticesinde;İlçemiz Seferşah Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüşgelmesi akabinde bu hususunincelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/09/2012

KARAR NO:69-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan İlçemiz Gazi Mahallesinde tapunun 190 ada, 9 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı hususunun Meclisimizce yeniden görüşülmesineticesinde;İlçemiz Gazi Mahallesinde tapunun 190 ada, 9 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı hususunun incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/09/2012

KARAR NO:70-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alanVodafone 3G hattının ilçemizden geçirilmesi ile ilgili her türlü konuda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesineticesinde;Vodafone 3G hattının ilçemizden geçirilmesi ile ilgili her türlü konuda Belediye Başkanına yetki verilmesioy birliğiyle kabul edildi.05/09/2012

 

 

 

 

LEVENT POLA               HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKAN V.        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI