MECLİS KARARLARI

2012 Yılı Belediye Meclisi Aralık ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYE: İrfan ULUSOY, Salih ÖZTEN.

 

KARAR NO:88-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediyemizde 2013 yılı içerisinde 2 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis, 4 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker, 1 adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediyemizde 2013 yılı içerisinde 2 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis, 4 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker, 1 adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi.05/12/2012

KARAR NO:89-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 42 ada, 184 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı talebi dilekçesi doğrultusunda alınan imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 42 ada, 184 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili mülkiyet sahibi Emel GEREK tarafından parselinin bulunduğu imar adasının zemin katlarının ticaret alanı olması, talep edilen imar adasındaki parsellerin tamamının konut olarak yapılandığının görülmesi dolayısıyla bahse konu imar adasının Abdurrahmanbey 11. Sokağa bakan cephesinin ticaret alanı amaçlı imar planı tadilatının uygun olmadığına oy birliğiyle karar verildi.05/12/2012

KARAR NO:90-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde 29600-29800 yatay ve 30100-30300 düşey koordinatları arasında kalan 226 no’lu imar adasında yapılan imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesinde imar planımızın 7L-IV paftasında bulunan 29600-29800 yatay ve 30100-30300 düşey koordinat değerleri arasında kalan tapunun 226 ada, 99-100-103-104-105-106-107-108-111-112-113-114-115-132-133 ve 136 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazların bulunduğu imar adasının 132 ve 133 nolu parsellerin bulunduğu aytaç sokağın köşesinin Abdurrahmanbey caddesinden gelen yol ile kesiştiği noktada beş sokağın birleşmiş olduğu, bu durumunda trafiği tehlikeye sokması nedeniyle Aytaç sokağın Abdurrahmanbey caddesine birleştiği noktadaki 226 ada 132 ve 133 no’lu parsellerden yola terkinlerde yapılmış olduğundan imar planımızın 7L-IV paftasında yapılan imar plan tadilatının hazırlanmış olduğu şekli ile oy birliğiyle kabul edildi.05/12/2012

KARAR NO:91-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde Mustafa KARATAŞ tarafından talep edilen imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi İzmir asfaltı üzerinde Mehmet Ali KIRIK, Niyazi KESKİN ve Mustafa KARATAŞ adına müşterek tapulu 2672 m2’lik arsanın Elektrik trafo sınırı ile evinin bulunduğu mesafe arasında yol göründüğü, bu yolun incelenerek şehir planından kaldırılması talebi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planımıza göre bahse konu Bahar sokağın, bal sokak ile İzmir asfaltı arasında bağlantı sağladığı dolayısıyla bu bölgede yaşayan vatandaşların kullanımına yönelik olarak düşünülerek imar planımızda belirlenen bu yolun imar planı tadilatı ile kaldırılmasının uygun olmadığına oy birliğiyle karar verildi.05/12/2012

KARAR NO:92-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 41 ve 81 no’lu imar adalarını kapsayan imar planı tadilatına yapılan itirazlarla ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; bahse konu imar adalarının zemin katın üstündeki katlarda konut yapılmak istenildiğinden talepler doğrultusunda yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme neticesinde İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 41 ve 81 nolu imar adalarının spor alanı sokağa bakan cephesinde bulunan parsellerin tamamının zemin katlarının ticaret alanı üst katlarının ise tercihe bağlı olarak konut yada ticaret alanı olarak kullanılmasına, konut yapılması halinde arka bahçe mesafesinin (H/2) uygulanmasına, ticaret alanı olarak kullanılması durumunda ise kütle olarak inşaat yapılması ile ilgili imar planı tadilatının hazırlanması oy birliğiyle kabul edildi.05/12/2012

KARAR NO:93-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada, 339 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; bahse konu parselin toplu konut alanında olması dolayısıyla imar durumunun zemin katı ticaret üst katları konut olan zemin+5 katlı, E(emsal):4.00 ve maxh:20.50 m ve yapı yaklaşma mesafesinin yollara 5.00 m komşu parsellere 4.00 m olmasına, 6. Katların çatı ile bağlantılı olarak yapılması halinde Belediyemizce uygulanmakta olan çatı yönetmeliği şartlarına uyulmasına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan kat artışına yönelik hazırlanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporuna göre inceleme alanında sıvılaşma riski mevcut olup parsel bazında yapılacak olan zemin etütlerinde konu ayrıntılı olarak araştırılmalı ve sondaj çalışmaları en az 20.00 m veya tasarlanan binanın özelliklerine göre daha fazla planlanmasına, ayrıca konusunda uzman mühendislerce zemin iyileştirme veya derin temel projeleri üretilmek koşuluyla kat yüksekliğinin imar komisyon raporunda belirtilen hususlar doğrultusunda zemin+5 kat olarak imar planı tadilat dosyasının hazırlanmasına oy birliğiyle karar verildi.05/12/2012

KARAR NO:94-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 20 ada, 12 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planımızda İlçemiz Seferşah mahallesinde tapunun 20 ada 12 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın kuzey kısmında yer alan yeşil alanın imar planı tadilatı yapıldığı ve parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı içinde kalan kısmının tadilat yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli tadilat+ilave imar planının hazırlandığı görüldüğünden, yine hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat+ilave imar planında imar durumunun ayrık-ikiz nizam 2(iki) kat, ön bahçe mesafesinin 5.00 metre, yan bahçe mesafesinin 3.00 metre, TAKS:0.20 ve KAKS:0.40 olduğu anlaşıldığından, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının ve 1/1000 ölçekli tadilat+ilave imar planının hazırlandığı şekli ile uygun olduğuna ancak imar uygulaması esnasında parsel genişliklerinin yola olan cephelerinin en az 12.00 metre olmasının ve imar uygulaması akabinde imar durum belgesi talebi başvurularında enerji iletim hattı güzergahı altında kalan parsellerde kat yüksekliği için TEİAŞ Genel Müdürlüğü 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün görüşü alınması kaydıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli tadilat+ilave imar planının uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.05/12/2012

KARAR NO:95-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde bulunan Cami alanı ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde bulunan Cami alanı ile ilgili imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.05/12/2012

KARAR NO:96-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 110 ada, 24 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 110 ada 24 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın çekme mesafelerinin karayollarına 25 m. olarak belirlenmesi, hastane alanına 5.00 m. olarak bırakılan yapı yaklaşma mesafesinin 18/09/2012 tarih ve B.09.4.İLM.0.17.01.00-7812 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda mevcut imar planındaki şekli ile 20 m. olarak kalmasına ayrıca karayolları kamulaştırma paftasında belirlenen istimlak sınırının da imar planına işlenmesinin uygun olacağına ve bu hususlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı oy birliğiyle kabul edildi.05/12/2012

KARAR NO:97-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Yücedoğa Gıda Tarım ve Hayvancılık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli mevzii imar planı teklifinin görüşülmesi neticesinde; Yücedoğa Gıda Tarım ve Hayvancılık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli mevzii imar planı teklifi incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.05/12/2012

KARAR NO:98-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Ferdi Zeki BARTIN’ın İlçemiz Seferşah Mahallesi Yahşibey Caddesi 7 kapı no’da bulunan yerin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi neticesinde; Ferdi Zeki BARTIN’ın İlçemiz Seferşah Mahallesi Yahşibey Caddesi 7 kapı no’da bulunan yerin içkili yerler bölgesine alınması talebi incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.05/12/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI