İHALELER

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Camikebir Mahallesi Güllüce Caddesi No:30’da bulunan Kamyon Garajımız

İ L A N                                                       :

 

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-)Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Camikebir Mahallesi Güllüce Caddesi No:30’da bulunan Kamyon Garajımız 1 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü arttırma sureti ile 13/12/2016 Salı günü saat 14:00'te Belediye Encümeni huzurunda açık teklif usulü arttırma sureti ile kiraya verilecektir.

 

2-)Kamyon Garajının aylık muhammen kira bedeli 2.000.-TL olup, geçici teminat miktarı 750-TL'sıdır. İhaleye katılacaklar geçici teminatlarını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları teslimat müzekkeresi ile Ezine Ziraat Bankası 11637978–5001 (IBAN 12000100007311637978–5001) no’lu Belediye hesabına İhale günü saat 11:30’a kadar yatırarak buradan alacakları dekontları da bir nüshasını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Servisine bir nüshasını da Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemine teslim edecek olup, ayrıca İhaleye teminat mektubu vermek suretiyle katılacaklarda yine teminat mektuplarını belirtilen sürede vermeleri şarttır.

 

3-)Kira süresi sonunda kira süresinin uzatılıp uzatılmayacağına Belediyemiz encümeni karar verecektir. Kamyon Garajının kira artışı yıllık %10 oranında arttırılacaktır. İhaleye çıkacak yerin şartname ve ekleri 50.-TL’sı karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilecek olup, İhaleye katılacaklar Yerleşim Yeri Belgelerini(Son 1 “bir” ay içinde alınmış), Nüfus Cüzdanı Fotokopilerini, varsa Telefon ve Faks Numarası ile Elektronik Posta adresi bilgilerini Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

4-)İstenilen teminat ve Belgeler:

 

İhaleye katılacakların, yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır.

 

1-Ticaret veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

—Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

—Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

 

2-imza sirküleri vermesi.

—Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

—Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

 

5-)İhaleye katılacak isteklilerin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanuna göre R1 belgesi (Yurt içi Taşıma Organizatörlüğü Yetki Belgesi) bulunması ve ibrazı gerekmektedir.(Noter tasdikli)

 

6-)Katılımcılar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname verecektir.

 

7-)İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)